Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu

Prodávající:

ADVAS s.r.o., se sídlem Severní 742, 500 03 Hradec Králové

Adresa pro doručování: ADVAS s.r.o., Librantice 18, 503 46 Třebechovice pod Orebem.

E-mail: advas@advas.cz
Telefon: +420 604 802 600

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Vztahy mezi ADVAS s.r.o. (dále jen „prodávajícím“) a kupujícím, jejich vzájemná práva a povinnosti, vznikající mezi nimi na základě kupní smlouvy, která je uzavřena výlučně výměnou elektronické pošty, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena výlučně výměnou elektronické pošty.

Odesláním vyplněné elektronické objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a tyto akceptuje jako závazné obchodní podmínky dodávky zboží prodávajícího.

Kontaktní údaje a další informace o osobě prodávajícího včetně těchto obchodních podmínek jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího viz www.advas.cz.

Název hlavní charakteristiky zboží dodávaného prodávajícím a ceník zboží jsou taktéž uvedeny na webových stránkách prodávajícího www.advas.cz – část ADVAS – eShop (dále jen www.advas.cz)

Je-li kupujícím osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (tj. spotřebitel), pak uzavíraná kupní smlouva je typem spotřebitelské smlouvy ve smyslu ustanovení § 51a a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění /dále jen Obč. zák./ a právní vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obč. zák.

Je-li kupujícím osoba, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, pak právní vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zejm. příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění /dále jen Obch. zák.“)

Koupí zboží od prodávajícího nevznikají kupujícímu práva na užívání ochranných známek prodávajícího, obchodních názvů a firmy prodávajícího.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uzavření kupní smlouvy jsou odvislé od výše ceny telekomunikačních služeb, které jsou kupujícímu poskytovány jejich poskytovatelem.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

II. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží z aktuální nabídky sortimentu prodávajícího, uvedeného na webových stránkách prodávajícího (viz www.advas), které si kupující vybral a označil ve své elektronické objednávce.

III. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Zboží prodávajícího lze při použití elektronických prostředků objednat pouze na formuláři elektronické objednávky, který je k dispozici v českém jazyce na webových stránkách prodávajícího www.advas.cz

Podmínkou pro splnění elektronické objednávky je vyplnění požadovaných údajů kupujícím v objednávkovém formuláři. Nebudou-li požadované údaje řádně vyplněny, nebude k takové neúplné objednávce přihlíženo.

Požadovanými údaji v objednávkovém formuláři se rozumí zejména:

  • jméno, příjmení kupujícího, kontaktní údaje kupujícího (e-mail, telefonní číslo, adresa místa dodání)
  • specifikace objednaného zboží a jeho počtu (v kusech)
  • cena zboží (dle ceníku prodávajícího platného v den odeslání řádně vyplněné objednávky kupujícího na objednávkovém formuláři)

Kupující může před odesláním vyplněného objednávkového formuláře zkontrolovat jeho obsah a opravit případné chyby vzniklé při zadávání dat. V případě zjištění případných chyb při zadávání dat až po odeslání vyplněného objednávkového formuláře je nutno odeslanou objednávku stornovat dle článku

IV. těchto obchodních podmínek

Objednávka bude vyřízena co nejrychleji a nejefektivněji. Objednávka s požadovanými údaji je považována za návrh kupní smlouvy. O přijetí (závazném potvrzení) objednávky bude kupující informován prodávajícím e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

Kupní smlouva, na jejímž základě bude realizován prodej zboží prodávajícího kupujícímu, vzniká doručením závazného potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu na jeho e-mailovou adresu, kterou označil v objednávkovém formuláři.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, tzn. závazné potvrzení objednávky prodávajícím bude učiněno v českém jazyce.

V den, kdy bude zásilka se zbožím určeným pro kupujícího předána prodávajícím přepravci za účelem jeho doručení kupujícímu, obdrží kupující informační e-mail na e-mailovou adresu, kterou označil v objednávkovém formuláři.

IV. STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Objednávka může být stornována pouze elektronicky:

  • na e-mailové adrese advas@advas.cz
  • kde musí být uvedeno číslo objednávky a kontaktní údaje kupujícího.

V. STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

V případě, že prodávající není schopen vybavit objednávku zákazníka, a to zcela nebo i jen z části, pak se prodávající zavazuje kontaktovat zákazníka a domluvit se s ním na dalším postupu.

V případě, že zákazníka nelze kontaktovat nebo nedojde k dohodě o dalším postupu, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit - nepotvrdí závazné přijetí objednávky a kupní smlouva tak nevznikne, o čemž bude zákazníka informovat prostřednictvím e-mailu, který mu zašle na adresu, z níž byla elektronická objednávka odeslána (ev. na adresu uvedenou v elektronické objednávce).

V případě, že lze splnit jen část objednávky kupujícího, prodávající na takovou skutečnost upozorní e-mailem kupujícího, a pokud kupující e-mailem zpětně potvrdí prodávajícímu, že akceptuje splnění jen části své objednávky, pak vznikne kupní smlouva jen ohledně takto odsouhlaseného plnění.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM – SPOTŘEBITELEM

Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 Obč. zák., je oprávněn od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (elektronicky), s výjimkou případů uvedených v § 53 odst. 8 Obč. zák., odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení musí být doručeno v uvedené lhůtě na adresu provozovny prodávajícího: ADVAS s.r.o., Librantice 18, 503 46 Třebechovice pod Orebem, spolu s číslem daňového dokladu (nákupního dokladu) a s uvedením čísla bankovního účtu kupujícího, na který má být kupní cena vrácena (za předpokladu, že byla zaplacena).

Kupující – spotřebitel je v případě odstoupení v uvedené lhůtě povinen vrátit zboží prodávajícímu nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od účinnosti jeho odstoupení od smlouvy na adresu provozovny prodávajícího: ADVAS s.r.o., Librantice 18, 503 46 Třebechovice pod Orebem.

V souvislosti s uplatněním práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoškozené, zabalené a chráněné proti poškození při přepravě stejným způsobem, jako bylo při dodání. Zboží poškozené, nekompletní (týká se i obalů) či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a vrátit kupujícímu kupní cenu. Vrácené zboží není kupující oprávněn zasílat prodávajícímu zpět na dobírku, náklady na vrácení zboží nese kupující. Při platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající nevrací částku za balné a poštovné. V případě, že nebylo poštovné a balné u vráceného výrobku či zboží při dodání účtováno, má prodávající právo na jeho dodatečnou úhradu. V tomto případě prodávající vrátí kupujícímu částku kupní ceny zboží sníženou o tyto skutečně vynaložené náklady.

Neuvede-li kupující ve svém odstoupení číslo bankovního účtu pro účely vrácení kupní ceny, bude poukázána příslušná částka kupujícímu prostřednictvím poštovní poukázky na náklady kupujícího.

VII. DOPRAVNÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Zboží dle uzavřené kupní smlouvy je kupujícímu zasíláno pouze na dobírku, a to:

Česká republika:

Expresní balíkovou přepravní službou AWT Cechofracht:

  • cena za dopravu je počítána individuálně podle každé objednávky.

Vzhledem k tomu, že cenu za dopravu počítáme individuálně. Vytvořením objednávky se k ničemu nezavazujete. Objednávku považujeme za závaznou až ve chvíli kdy nám odsouhlasíte cenu za dopravu a celkovou cenu za dodání o které Vás budeme informovat emailem.

Slovenská republika:

Expresní balíkovou přepravní službou AWT Cechofracht:

  • Zboží je ve všech případech pečlivě zabaleno, aby nedošlo k jeho porušení. Doporučujeme kupujícímu, aby při převzetí řádně zkontroloval obsah zásilky a ujistil se, že nedošlo k porušení jejího obsahu.

VIII. DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce, obvyklá dodací lhůta činí 2 - 3 dny.

V případě, že objednané zboží nebude prodávající schopen odeslat v uvedeném termínu, bude kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu a navrhne náhradní řešení vyřízení objednávky nebo je prodávající oprávněn postupovat dle článku V. těchto obchodních podmínek.

Prodávající neodpovídá za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně kupujícího nebo přepravce. Dále neručí za nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení případně jiných technických problémů.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů na doručení (na přepravu zboží do místa určeného kupujícím v jeho objednávce). V případě nepřevzetí objednaného zboží má prodávající právo požadovat úhradu vynaložených nákladů na balení a expedici zásilky, na přepravu zboží.

Všechny ceny v ceníku prodávajícího se rozumí včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky na závazném objednávkovém formuláři. Náklady spojené s odesláním zboží nese kupující, pokud není stanoveno jinak.

Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Poškozenou zásilku je kupující oprávněn odmítnout převzít. Převezme-li kupující od přepravce poškozenou zásilku, je povinen poškození namítnout (popsat) v potvrzení o převzetí zásilky od přepravce a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit e-mailem na adresu prodávajícího advas@advas.cz a poskytnout prodávajícímu doklad o převzetí zásilky s poznámkou o poškození zásilky.

Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

IX. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách nejpozději do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně nebo e-mailem ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese prodávajícího :

ADVAS s.r.o., Librantice 18, 503 46 Třebechovice pod Orebem.

Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které se vyskytnou u dodaného zboží v záruční době. Záruční doba je poskytována v délce 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruční doba počíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající neručí za vady, které vzniknou nešetrným či nepřiměřeným zacházením či mechanickým poškozením zboží.

Pro uplatnění reklamace musí kupující spolu s reklamovaným zbožím zaslat prodávajícímu na výše uvedenou adresu prodávajícího originál nebo kopii prodejního dokladu.

Prodávající se zavazuje vyřešit reklamaci bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 30ti dnů od přijetí zboží k reklamaci. V případě neodstranitelné vady zboží prodávající zboží vymění, vrátí kupujícímu kupní cenu či poskytne slevu, a to vždy na základě dohody s kupujícím. V případě závady odstranitelné, prodávající na své náklady vadu odstraní, nebo dle uvážení zboží vymění za nové. V případě vyřízení reklamace je záruční doba automaticky prodloužena o dobu, po kterou kupující nemohl zboží užívat.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím, jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných právních předpisů. Prodávající se zavazuje, že neposkytne tyto údaje žádným třetím osobám.

Vytisknout stránku

RSSRSS

Novinky

Inovace piknikového stolu. Betonová deska a betonový sedák.

Inovace piknikového stolu. Betonová deska a betonový sedák.

17. 2. 2021

Nový piknikový stůl s kterým je minimální údržba a je náročné ho přenést, což bereme jako výhodu. Např. při umístění v odlehlých částech. O této inovaci jsme snili dlouho, ale až díky koroně jsme si na tuto novinkou udělali čas. Absolutně bezúdržbové a všem živlům odolné betonové sezení lavic se stolem. Vhodné zejména do veřejných prostor, ale doslova se neztratí ani na vaší zahradě na samotě.

Vyrobili jsme unikátní venkovní odpadkový koš na tříděný odpad

Vyrobili jsme unikátní venkovní odpadkový koš na tříděný odpad

17. 10. 2018

Vyrobili jsme naprosto unikátní odpadkový koš, který umožní lidem jednoduše a rychle třídit odpad přímo na ulici. Každý den v každém koutě na naší planetě vidíme potřebu třídit odpadky. Pokud i vy třídíte odpad, ale nikdy ve městě nemůžete najít ten správný odpadkový koš, kam hodit igelitový pytlík a kam zase papírový obal, máme řešení.

Dubová prkna na lavičkách i stolech

Dubová prkna na lavičkách i stolech

13. 5. 2016

Česká alternativa k tropickému dřevu - dubové dřevo. Dubové dřevo je tvrdé, pevné a trvanlivé. Z našich dřev nejlépe vzdoruje povětrnostním podmínkám a střídání vlhka a sucha. V minulosti se z dubového dřeva vyráběla mlýnská kola, hamry, piloty k mostům a lávky, sudy a my jsme je od letoška začali dávat na naše lavičky.

Rozšířili jsme nabídku betonových laviček

Rozšířili jsme nabídku betonových laviček

11. 5. 2015

Betonové lavičky jsou neodmyslitelnou součástí městských mobiliářů. Zdobí parky, zahrady, ulice, náměstí i pěší zóny. A protože jsou velmi oblíbené, rozšířili jsme pro vás nabídku betonových laviček o další 2 kousky.

Zobrazit všechny novinky